Budowanie kontaktów i podejmowanie praktycznej współpracy z przedstawicielami administracji publicznej, organizacjami i jednostkami lokalnymi oraz innymi partnerami z krajów arabskich

Warszawa

19 - 20 kwiecień 2018

Warszawa

29 -30 sierpień 2018

Program

Miejsce i rola krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. (region MENA) w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych
 • Charakterystyka zasobów energetycznych i surowcowych, potencjału finansowego i inwestycyjnego, rynku zbytu towarów i usług
 • Polityka inwestycyjna, rozwojowa i handlowa państw arabskich producentów ropy naftowej i gazu, główni partnerzy zewnętrzni i formy współpracy z nimi
 • Uwarunkowania polityczne i bezpieczeństwa, czynnik islamski, konsekwencje „Arabskiej Wiosny”
 • Kraje MENA w polityce partnerstwa Unii Europejskiej
 • Relacje z USA, Rosją, Chinami, Turcją oraz podejście do projektów biznesowych z udziałem kapitału izraelskiego i żydowskiego
 • Potrzeby reformujących się krajów arabskich w zakresie korzystania z doświadczeń transformacji ustrojowej w Polsce
Administracja publiczna oraz organizacje i jednostki lokalne w ważnych gospodarczo krajach arabskich
 • Rola administracji publicznej i lokalnej krajów MENA w kształtowaniu zewnętrznych relacji biznesowych sektora publicznego i prywatnego
 • Funkcjonowanie sektora państwowego, władz terenowych i samorządu gospodarczego
 • Zamówienia rządowe i przetargi, partnerstwo publiczno-prywatne, islamskie instrumenty finansowe
 • Praktyczne uwarunkowania bezpośrednich relacji urzędników z partnerami zagranicznymi oraz czynniki wpływające na podejście do nich
 • Litera prawa a rzeczywistość, zagrożenia korupcyjne
 • Charakterystyka osobowości i cech działania urzędników, ich status, modele negocjacyjne
 • Publiczne i prywatne fundusze inwestycyjne
Klimat polityczny relacji Polski z państwami MENA, stan współpracy z nimi w najważniejszych dziedzinach, w tym w sferze inwestycji. Czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym związane z programami Unii Europejskiej wobec tego obszaru.
Uwarunkowania kulturowe oraz ich wpływ na bieżące kontakty oficjalne i robocze z partnerami z obszaru arabskiego
 • Tradycyjne wartości i zachowania
 • Rola islamu w praktycznych kontaktach i negocjacjach biznesowych
 • Społeczności chrześcijańskie i nie-arabskie w krajach MENA
 • Pozycja kobiet w świecie islamu i stosunek muzułmanów do cudzoziemek
 • Sposoby unikania możliwych zagrożeń w kontaktach, w tym w sferze bezpieczeństwa
 • Delikatne tematy i sfery
 • Zmiany zachodzące w kulturze arabskiej i postrzeganiu świata zewnętrznego
Sprawy praktyczne do wzięcia pod uwagę w ramach przygotowań do kontaktu w Polsce i za granicą:
 • stereotypy, odrębności w zachowaniach negocjacyjnych, w tym z udziałem kobiet,
 • kurtuazja, etykieta i protokół, w tym w kontaktach z przedstawicielami rodzin panujących,
 • ocena wiarygodności
 • wymiana korespondencji
 • więzi osobiste
 • dokumentowanie i podtrzymywanie kontaktów
 • respektowanie ustaleń
 • pojęcie czasu
 • mimika i język ciała
 • zaproszenia
 • wzajemne wizyty
 • planowanie poczęstunku i menu
 • upominki
 • święta religijne
Kwestie dotyczące propozycji współpracy oraz oferty inwestycyjnej
 • Zasady konstruowania i prezentowania własnych propozycji współpracy, w tym ukierunkowanych sektorowo i regionalnie projektów inwestycyjnych.
 • Ocena propozycji współpracy składanych przez partnera. Procedowanie formalizacji ustaleń w postaci dokumentów umownych, formy ich zatwierdzania i legalizacji.
 • Procedury prawne tworzenia spółek w kraju partnera.
 • Znaczenie podejmowania współpracy w innych dziedzinach mających wpływ na relacje gospodarcze i biznesowe (szkolnictwo i nauka, projekty rozwojowe i technologiczne, szkolenie, projekty kulturalne i społeczne).
 • Możliwości wsparcia ze strony placówek dyplomatycznych i konsularnych RP oraz ambasad państw MENA akredytowanych w Polsce, a także organizacji pozarządowych.
Zagadnienia promocji i budowy wizerunku w krajach arabskich
 • Znaczenie, zasięg i możliwości
 • Przykłady polskich programów promocyjnych
 • Przykłady europejskich kampanii informacyjno - promocyjnych
Inne praktyczne informacje, w tym uwzględniające indywidualne zainteresowania zlecającego szkolenie
W trakcie zajęć przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =